National Agricultural Research & Development Fund
Singhadurbar-Plaza, Nepal

यस कोषको आर्थिक अनुदानमा हालसम्म संचालित कूल शोधकार्यहरुः २६८, सम्पन्न शोधकार्यहरुः २४७, रद्द शाेधकार्यहरूः४, चालु शोधकार्यहरुः १७ || यस कोषको आर्थिक अनुदानमा हालसम्म सम्झाैता भएका कूल आयोजनाहरुः ३०२, सम्पन्न आयोजनाहरुः २२७, ड्रपअाउटः १, रद्द भएका अायाेजनाहरूः १६ । चालु आयोजनाहरुः ५८ । अडियो नोटिस बोर्ड नं. १६१८–०१–४२१६८०४ । ||
S.N. Title Division/Office Published Date
1. सम्पन्न आयोजनाहरुको अन्तिम प्रतिवेदन (नेपालीमा) तथा अन्तिम प्रस्तुतीकरण फर्मेट Admin 2018-05-06   Download
2. आयोजना सम्पन्न प्रस्तुतीकरण Admin 2018-05-06   Download
3. Video Documentary.doc Admin 2018-05-06   Download
4. Requirement of Project Completion Report Admin 2018-05-06   Download