National Agricultural Research & Development Fund
Singhadurbar-Plaza, Nepal

By : NARDF

यस कोषको आर्थिक अनुदानमा हालसम्म सम्झाैता भएका कूल आयोजनाहरुः ३०२, सम्पन्न आयोजनाहरुः २१८, ड्रपअाउटः १, रद्द भएका अायाेजनाहरूः १६ । चालु आयोजनाहरुः ५८  ।   अडियो नोटिस नं. १६१८–०१–४२१६८०४

यस कोषको आर्थिक अनुदानमा हालसम्म संचालित कूल आयोजनाहरुः २८३,

सम्पन्न आयोजनाहरुः २२७, ड्रपअाउट-१, रद्द अायाेजना-१६

चालु आयोजनाहरुः ५८ ।

यस कोषको आर्थिक अनुदानमा हालसम्म संचालित कूल शोधकार्यहरुः २६८,

सम्पन्न शोधकार्यहरुः २०२,

चालु शोधकार्यहरुः ६४ ।